iDolobha / amaDolobha
city, town(s) - ville(s)

isiZulu English français
umuZi / imiZi village(s) "
inKaba yeDolobha
/ (izinKaba zeDolobha)
downtown, town center le centre-ville
iMeya / (iziMeya) mayor le maire
isiTaladi / iziTaladi street(s) rue(s)
inSimbi / izinSimbi bell(s) cloche(s)
isiPhambano / iziPhambano cross(es) la/les croix
iSonto / amaSonto church(es) église(s)
iKrestu / amaKrestu christian(s) chrétien(s)
umFundisi / abaFundisi priest(s) prêtre(s)
inDlu okuSonta,
kuyo amaSulumani
mosque la mosquée
iSulumani / amaSulumani muslim(s) musulman(s)
iSinagogo la synagogue
iJuda / amaJuda jew(s) juif(s)
iThempeli / amaThempeli temple(s) "
isiLindo / iziLindo tower(s) tour(s)
iNdlu enKulu eyiNqaba castle
fortress
le château
la forteresse
isiGodlo / iziGodlo,
iPhalesi / amaPhalesi
palace(s) le/les palais
iHHotela / amaHHotela hotel(s) hôtel(s)
iRestorenti / amaRestorenti restaurant(s) "
umPheki / abaPheki chef, cook(s) cuisinier(s)
iKhefi / amaKhefi coffee house(s) café(s), bar(s)
uWeta / oWeta waiter(s) serveur(s)
isiKole / iziKole school(s) école(s)
umFundi / abaFundi scholar(s) écolier(s)
uThisha / oThisha teacher(s) instituteur(s)
uSolwazi / oSolwazi professor(s) professeur(s)
inYunivesi / izinYunivesi,
inYuvesi / izinYuvesi
university / universities université(s)
isiGaba / (iziGaba) faculty la faculté
isiChazamazwi / iziChazamazwi dictionary / dictionaries dictionnaire(s)
inCwadi / izinCwadi,
iBhuku / amaBhuku
book(s) livre(s)
umTapo Wolwazi,
iLabhulali
library la bibliothèque
isiTolo sokuthenga bookstore, bookshop la librairie
isiTolo / iziTolo store(s), shop(s) magasin(s), boutique(s)
iMakethe / iziMakethe market(s) marché(s)
iSuphamakethe / amaSuphamakethe supermarket(s) supermarché(s)
umThengisi / abaThengisi seller(s) vendeur(s)
umThengi / abaThengi buyer(s) acheteur(s)
iKhasimende / amaKhasimende customer(s) client(s)
umBhaki / abaBhaki baker(s) boulanger(s)
umCwali / abaCwali hairdresser(s) coiffeur(s)
iSekisi circus le cirque
umHlekisi / abaHlekisi clown(s), comedian(s) comédien(s)
iThiyetha theater le théâtre
iBhayisikobho / amaBhayisikobho,
iBhayisikobhu / amaBhayisikobhu
cinema(s) cinéma(s)
iFilimu / amaFilimu movie(s) film(s)
umLingisi / abaLingisi actor(s) acteur(s)
iKhonsathi / amaKhonsathi,
iJadu / amaJadu
concert(s) "
umCuli / abaCuli,
umHlabeleli / abaHlabeleli
singer(s) chanteur(s)
isaZimculo / izaZimculo musician(s) musicien(s)
umCulo / (imiCulo) music la musique
iMyuziyemu museum le musée
umBhali / abaBhali secretary / secretaries secrétaire(s)
umQondisi / abaQondisi manager, director(s) directeur(s)
umNini weBhange banker le banquier
iBhange / amaBhange bank(s) banque(s)
isiKhova / iziKhova banknote(s), bill(s) billet(s)
iSheke / amaSheke cheque(s) chèque(s)
i-Khadi leKhredithi credit card la carte bancaire
iMali / (iziMali) money l'argent
iRandi [currency] le "Rand" [monnaie]
umQwayizi / abaQwayizi,
uNondindwa / oNondindwa,
isiFebe / iziFebe
prostitute(s) prostituée(s)
isiNxibi / iziNxibi,
umNxibi / abaNxibi
beggar(s) mendiant(s)
iSela / amaSela thief / thieves, robber(s) voleur(s)
iPhoyisa / amaPhoyisa policeman / policemen policier(s)
isiTeshi samaPhoyisa police station le commissariat
iJele / amaJele jail(s) prison(s)
isiBoshwa / iziBoshwa prisoner(s) prisonnier(s)
inDawo yaMathuna
/ (izinDawo zaMathuna)
graveyard, cemetery le cimetière
iThuna / amaThuna,
iNgcwaba / amaNgcwaba
grave(s), tomb(s) tombe(s)
iTshe leThuna/leNgcwaba gravestone, tombstone la pierre tombale