iDolobha - city, town - la ville

isiZulu English français
umuZi / imiZi village(s) "
isiTaladi / iziTaladi street(s) rue(s)
isiPhambano / iziPhambano cross(es) croix
iSonto / amaSonto church(es) église(s)
iNdlu okuSonta
kuyo amaSulumani
mosque la mosquée
iSinagogo la synagogue
iThempeli / amaThempeli temple(s) "
isiLindo / iziLindo tower(s) tour(s)
iNdlu enKulu eyiNqaba castle
fortress
le château
la forteresse
isiGodlo / iziGodlo,
iPhalesi / amaPhalesi
palace(s) palais
iHHotela / amaHHotela hotel(s) hôtel(s)
iRestorenti / amaRestorenti restaurant(s) "
umPheki / abaPheki cook(s) cuisinier(s)
iKhefi / amaKhefi coffee-house(s) café(s), bar(s)
uWeta / oWeta waiter(s) serveur(s)
isiKole / iziKole school(s) école(s)
umFundi, (isiTshudeni) student l'élève, l'étudiant
uThisha
umFundisi
teacher
religious teacher
l'instituteur
le professeur de religion
iYunivesithi university l'université
isichazamazwi dictionary le dictionnaire
iNcwadi, ibhuku book le livre
umTapo Wolwazi, ilabhulali library la bibliothèque
isiTolo sokuthenga bookstore, bookshop la librairie
isiTolo store, shop le magasin, la boutique
iMakethe
iSuphamakethe
market
supermarket
le marché
le supermarché
umThengi salesman le vendeur
umbhaki baker le boulanger
umcwali hairdresser le coiffeur
iSekisi circus le cirque
umHlekisi / abaHlekisi clown(s), comedian(s) comédien(s)
iThiyetha theater le théâtre
iBhayisikobho / amaBhayisikobho,
iBhayisikobhu / amaBhayisikobhu
cinema(s) cinéma(s)
umLingisi / abaLingisi actor(s) acteur(s)
umCuli / abaCuli,
umHlabeleli / abaHlabeleli
singer(s) chanteur(s)
iMyuziyemu museum le musée
iBhange / amaBhange bank(s) banque(s)
umNini weBhange banker le banquier
umQondisi / abaQondisi director(s) directeur(s)
umBhali / abaBhali secretary / secretaries secrétaire(s)
iMali
iRandi
money
Rand
l'argent
le Rand
iSheke cheque le chèque
i-Khadi leKhredithi credit card la carte de crédit
la carte bancaire
umQwayizi / abaQwayizi,
uNondindwa / oNondindwa,
isiFebe / iziFebe
prostitute(s) prostituée(s)
iSela / amaSela thief / thieves voleur(s)
iPhoyisa / amaPhoyisa policeman / policemen policier(s)
isiTeshi samaPhoyisa police station le commissariat
iJele / amaJele jail(s) prison(s)
isiBoshwa / iziBoshwa prisoner(s) prisonnier(s)
iNdawo yamaThuna / iziNdawo zamaThuna graveyard(s), cemetery / cemeteries cimetière(s)
iThuna / amaThuna,
iNgcwaba / amaNgcwaba
grave(s), tomb(s) tombe(s)
iTshe leThuna/leNgcwaba gravestone, tombstone la pierre tombale