isiThuthi - le transport

isiZulu English français
Ndlelanhle ! Have a nice trip! Bon voyage !
uHambo / iziHambo travel(s), trip(s) voyage(s)
umHambi / abaHambi traveler(s) voyageur(s)
isiHambeli / iziHambeli,
isiVakashi / iziVakashi
tourist(s), visitor(s) touriste(s), visiteur(s)
umThwalo / imiThwalo,
impahla yendlela
luggage, baggage bagage(s)
iPotimende / amaPotimende,
iSuthikesi / amaSuthikesi
suitcase(s) valise(s)
uMazisi / (oMazisi) card of identity la carte d'identité
iViza / amaViza visa(s) "
iPhasipothi / amaPhasipothi passport(s) passeport(s)
isiKhumulo sezinDiza
iziKhumulo zezinDiza
airport(s) aéroport(s)
inDiza enoPhephela emHlane helicopter l'hélicoptère
inDiza / izinDiza,
inDizaMshini / izinDizaMshini,
iBhanoyi / amaBhanoyi
airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
umShayeli wezinDiza
/ abaShayeli bezinDiza
air pilot(s) pilote(s)
inCeku / izinCeku steward(s) "
umSizi wasemaBhanoyini stewardess, air hostess l'hôtesse de l'air
iRokhethi rocket la fusée
inDlu ePhethe iLambu lighthouse le phare
isiKhumulo semiKhumbi le port
umKhumbi / imiKhumbi ship(s) navire(s)
isiKebhe / iziKebhe rowboat(s) bateau(x) à rames
inGwenya / izinGwenya submarine(s) sous-marin(s)
umGwaqo wesiTimela oNgaphansi subway [US],
underground [UK]
le métro
isiTimela / iziTimela trains(s) "
isiTeshi sesiTimela train station la gare (ferroviaire)
iThikithi / amaThikithi ticket(s) billet(s) de transport
ukuHamba departure le départ
ukuFika arrival l'arrivée
imPambanamgwaqo
/ izimPambanamgwaqo
intersection, crossroad(s) le croisement, carrefour(s)
inDlela / izinDlela,
inYathuko / izinYathuko
lane, path(s) la ruelle, chemin(s)
umGwaqo / imiGwaqo road(s) route(s)
uThelawayeka / oThelawayeka motorway(s), highway(s) autoroute(s)
umShayeli / abaShayeli driver(s) chauffeur(s), conducteur(s)
izinCwadi zokuShayela driving license le permis de conduire
iLoli / amaLoli lorry, truck(s) camion(s)
iVeni / amaVeni van(s) camionnette(s)
iBhasi / amaBhasi bus(es) autobus, autocar(s)
isiTeshi seBhasi bus station la gare routière
iKhumbi / amaKhumbi le/les minibus
iTekisi / amaTekisi cab(s) taxi(s)
iMoto / iziMoto car(s) voiture(s), automobile(s)
inDawo yokuPaka
/ (izinDawo zokuPaka)
car park le "parking"
iGalaji / amaGalaji garage(s) "
uMakheniki / oMakheniki mechanic(s) mécanicien(s)
isiTeshi / (iziTeshi) gas station la station essence
uPhethiloli, uPhethilolo petrol, gasoline l'essence
umShini / imiShini,
inJini yeMoto / izinJini zeziMoto
engine, motor(s) moteur(s)
iSiteringi steering wheel le volant
iSondo / amaSondo wheel(s) roue(s)
isiThuthuthu / iziThuthuthu motorcycle(s) moto(s), vélomoteur(s)
iBhayisikili / amaBhayisikili bicycle(s), bike(s) bicyclette(s), vélo(s)
iRobhothi / amaRobhothi,
iLobhothi / amaLobhothi
traffic light(s) feu(x) de circulation
iPhevumente pavement, sidewalk le trottoir
inDawo yokweqa ...
oHamba ngeziNyawo
crosswalk le passage piétons
umHambiphansi / abaHambiphansi,
oHamba/abaHamba ngezinyawo
pedestrian(s) piéton(s)