isiThuthi - le transport

isiZulu English français
Ndlelanhle ! Have a nice trip! Bon voyage !
uHambo / iziHambo travel(s), trip(s) voyage(s)
umHambi / abaHambi traveler(s) voyageur(s)
isiHambi esibuka izwe tourist le touriste
isiKhumulo seziNdiza airport l'aéroport
iNdiza enophephela emhlane helicopter l'hélicoptère
iNdiza / iziNdiza,
iNdizamshini / iziNdizamshini,
iBhanoyi / amaBhanoyi
airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
umShayeli weziNdiza
abaShayeli beziNdiza
air pilot(s) pilote(s)
iNceku / iziNceku steward(s) "
umSizi wasemaBhanoyini stewardess, air hostess l'hôtesse de l'air
iRokhethi rocket la fusée
iNdlu ephethe iLambu lighthouse le phare
isiKhumulo semiKhumbi le port
umKhumbi / imiKhumbi ship(s) navire(s)
isiKebhe / iziKebhe rowboat(s) bateau(x) à rames
iNgwenya / iziNgwenya submarine(s) sous-marin(s)
umgwaqo wesiTimela ongaphansi subway [US],
underground [UK]
le métro
isiTimela / iziTimela trains(s) "
isiTeshi sesiTimela train station la gare (ferroviaire)
iThikithi / amaThikithi ticket(s) billet(s) de transport
ukuHamba departure le départ
ukuFika arrival l'arrivée
iMpambanamgwaqo / iziMpambanamgwaqo crossroad(s) croisement(s), carrefour(s)
iNdlela / iziNdlela,
umGwaqo / imiGwaqo
road(s) route(s)
uThelawayeka / oThelawayeka motorway(s), highway(s) autoroute(s)
umShayeli / abaShayeli driver(s) chauffeur(s), conducteur(s)
izincwadi zokushayela driving license le permis de conduire
iLoli / amaLoli lorry / lorries, truck(s) camion(s)
iBhasi / amaBhasi bus(es) autobus, autocar(s)
isiTeshi sebhasi bus station la gare routière
iTekisi
iKhumbi
taxi le taxi
le taxi public
iMoto / iziMoto car(s) automobile(s), voiture(s)
iNdawo yoKupaka
iziNdawo zoKupaka
car park(s) "parking(s)"
iGalaji, iGaraji le garage
uMakheniki / oMakheniki mechanic(s) mécanicien(s)
umShini / imiShini,
iNjini yemoto / iziNjini zezimoto
engine(s), motor(s) moteur(s)
uP(h)etroli gasoline l'essence
iSiteringi steering wheel le volant
iSondo / amaSondo wheel(s) roue(s)
isiThuthuthu / iziThuthuthu motorcycle(s) moto(s), vélomoteur(s)
iBhayisikili / amaBhayisikili bicycle(s), bike(s) bicyclette(s), vélo(s)
iRobhothi / amaRobhothi,
iLobhothi / amaLobhothi
traffic light(s) feu(x) de circulation
iPhevumente pavement, sidewalk le trottoir
iNdawo yokweqa
oHamba ngeziNyawo
pedestrian crossing, crosswalk le passage piétons