iWashi yoKuvusa / (amaWashi oKuvusa)
alarm clock - le réveil

isiKhathi - time - le temps

isiZulu English français
Sithini isikhathi ?
Yisikhathi sini ?
What time is it? Quelle heure est-il ?
iKilogo / amaKilogo,
isiKhathi / iziKhathi
clock(s) horloge(s)
iWashi / amaWashi watch(es) montre(s)
umKhandimaWashi
/ (abaKhandimaWashi)
watchmaker, clockmaker l'horloger
iHora / amaHora hour(s) heure(s)
umZuzu / imiZuzu minute(s) "
umZuzwana / imiZuzwana,
iSekhondi / amaSekhondi
second(s) seconde(s)
iSasa / amaSasa morning matin(s)
eKuseni in the morning dans la matinée
iMini / (iziMini) midday, noon midi
eMini at noon à midi
iNtambama afternoon l'après-midi
uSuku / izinSuku,
umuHla / imiHla
day(s) jour(s)
iLanga / amaLanga daytime journée(s)
uKuhlwa evening le soir
kusihlwa in the evening dans la soirée
uBusuku night la nuit
eBusuku
ngoBusuku
at night
overnight
dans la nuit
durant la nuit
phakathi kwamabili midnight minuit
kuthangi day before yesterday avant-hier
iZolo yesterday hier
namhlanje, namuhla today aujourd'hui
kusasa tomorrow demain
ngomhlomunye day after tomorrow après-demain
iSonto / amaSonto,
iViki / amaViki
week(s) semaine(s)
imPelasonto
/ (izimPelasonto)
weekend la fin de semaine
inYanga / izinYanga month(s) le/les mois
iKwata / amaKwata quarter(s) trimestre(s)
inKathi / izinKathi season(s) saison(s)
unYaka / iminYaka year(s) an(s), année(s)
Unyaka omusha omuhle ! Happy new year! Bonne année !
Halala ngosuku lokuzalwa ! Happy birthday! Joyeux anniversaire !
uKhisimusi omuhle ! Happy Christmas! Joyeux Noël !
isiPho / iziPho,
isiPhiwo / iziPhiwo,
umKhungo / imiKhungo
gift(s), present(s) cadeau(x)
iHolide / amaHolide holidays, vacation les vacances
iKhalenda / (amaKhalenda) calendar le calendrier
iKhulunyaka / amaKhulunyaka century / centuries siècle(s)
inKulungwaneminyaka
(/ izinKulungwaneminyaka)
millennium le millénaire


isiZulu English français
isiKhathi esiDlulileyo past le passé
isiManje,
isiKhathi Samanje
present le présent
iKusasa, inGomuso,
isiKhathi esiZayo
future le futur, l'avenir
phambi before avant
emva, emuva after après
manje now maintenant
shesha early tôt
phuza late tard
nanini, lutho never jamais
njalo always, forever toujours