umDlalo / imiDlalo, (ezemiDlalo) - sport(s)

isiZulu English français
umBaleki / abaBaleki athlete(s) athléte(s)
-dansa
umdanso
umgido
to dance
dance
traditional dance
danser
la danse
la danse traditionnelle
isiBhakela / (iziBhakela) boxing la boxe
iBhola / amaBhola ball(s) ballon(s), balle(s)
iBhola soccer le football
iBhasikethibhola le basketball
iBhola leSandla le handball
iRagbhi le rugby
iGalofu le golf
iThenisi le tennis
iChibi lokuBhukuda swimming pool la piscine
-bhukuda to swim nager
inHlambi / izinHlambi swimmer(s) nageur(s)
uKucwila
umCwili / abaCwili
diving
diver(s)
la plongée
plongeur(s)


isiZulu English français
-doba to fish pêcher
umDobi / abaDobi fisher(s) pêcheur(s)
-zingela
ukuZingela
to hunt
hunting
chasser
la chasse
umZingeli / abaZingeli hunter(s) chasseur(s)
-gibela, -khwela horse riding l'équitation
umGibeli / abaGibeli horse rider(s) cavalier(s)


umDlalo / imiDlalo
game(s) - jeu(x)

isiZulu English français
uDoli / oDoli doll(s) poupée(s)
inDida, inKinga jig-saw puzzle le "puzzle"
iShesi chess les échecs
iKhadi / amaKhadi card(s) carte(s)