umBuzo / imiBuzo - question(s)

isiZulu English français
-bani ? Who? Qui ?
-yini ? -ni ? What? Quoi ?
Njani ? Kanjani ? How? Comment ?
-ngakanani ? How much / How many? Combien ?
Kuphi ? -phi ? Where? Où ?
Nini ? When? Quand ?
Yini ? Yinendaba ? Why? Pourquoi ?
Ngoba ... Because... Parce que ...
imPendulo / izimPendulo answer(s), reply / replies réponse(s)