iPosi - Post - La Poste

isiZulu English français
iBhokisi lePosi postbox, mailbox la boîte aux lettres
umuNtu wePosi postman, mailman le postier, le facteur
isiTembu / iziTembu postage stamp(s) timbre(s)
iPosiKhadi / amaPosiKhadi postcard(s) carte(s) postale(s)
inCwadi / izinCwadi letter(s) lettre(s)
iPhasela / amaPhasela parcel(s) le/les colis
iPhakethe / amaPhakethe packet(s) paquet(s)
imVilophu / izimVilophu envelope(s) enveloppe(s)
iPhepha / (amaPhepha) paper le papier
uYinki / (oYinki) ink l'encre
iPeni / amaPeni pen(s) stylo(s)
iPensele / amaPensele pencil(s) crayon(s)
iKheli / amaKheli address(es) adresse(s)
uCingo / izinGCingo phone(s) téléphone(s)
uMahalekhukhwini / oMakhalekhukhwini,
iSelula / amaSelula
mobile phone(s),
cellphone(s)
téléphone(s) portable(s)
isiKhahlamezi / iziKhahlamezi
umKhahlamezo / imiKhahlamezo
le fax [machine]
le fax [papier]


iKhompyutha / amaKhompyutha
computer(s) - ordinateur(s)

isiZulu English français
screen l'écran
iKhibhodi / amaKhibhodi keyboard(s) clavier(s)
iGundane / amaGundane,
iGundwane / amaGundwane
mouse / mice la/les souris
i-internet internet, web "
i-imeyili / ama-imeyili email(s) courriel(s)
inGxoxo / izinGxoxo online chat la "tchatche" en-ligne,
la conversation
umLayezo / imiLayezo, umYalezo / imiYalezo message(s) "