iNombolo / iziNombolo
number(s) - nombre(s)

isiZulu English français
0 iQanda zero zéro
1 kuNye one un, une
2 kuBili two deux
3 kuThathu three trois
4 kuNe four quatre
5 isiHlanu five cinq
6 isiThupha six "
7 isiKhombisa seven sept
8 isiShiyagalombili, isiBhozo eight huit
9 isiShiyagalolunye nine neuf
10 ishumi ten dix
100 ikhulu hundred cent
1 000 inkulungwane thousand mille
1 000
000
isigidi million "


isiZulu English français
1o -okuqala first premier
2o second deuxième
3o third troisième


fraction

isiZulu English français
1/2 iHHafu half demi, moitié