iNombolo / iziNombolo
number(s) - nombre(s)

isiZulu English français
0 iQanda zero zéro
1 kuNye one un, une
2 kuBili two deux
3 kuThathu three trois
4 kuNe four quatre
5 isiHlanu five cinq
6 isiThupha six "
7 isiKhombisa seven sept
8 isiShiyagalombili, isiBhozo eight huit
9 isiShiyagalolunye nine neuf
10 ishumi ten dix


isiZulu
11 iShumi nanye
12 iShumi nambili
13 iShumi nantathu
14 iShumi nane
15 iShumi nanhlanu
16 iShumi nesithupha
17 iShumi nesikhombisa
18 iShumi nesishiyagalombili
19 iShumi nesishiyagalolunye
isiZulu
20 amaShumi amabili
30 amaShumi amathathu
40 amaShumi amane
50 amaShumi amahlanu
60 amaShumi ayisithupha
70 amaShumi ayisikhombisa
80 amaShumi ayisishiyagalombili
90 amaShumi ayisishiyagalolunye


isiZulu English français
100 iKhulu / amaKhulu hundred cent(s)
1 000 inKulungwane / izinKulungwane thousand mille
1 000
000
isiGidi / iziGidi million(s) "
1 000
000
000
isiGidigidi / iziGidigidi billion(s) milliard(s)


isiZulu English français
1o -okuqala first premier
2o second deuxième
3o isiThathu third troisième
-landela next prochain, suivant
-gcinile last dernier, final


fraction

isiZulu English français
1/2 iHHafu half demi, moitié
1/3 inGxenye yeSithathu / izinGxenye zeSithathu,
uCezu lweSithathu / izinGCezu zeSithathu
third tiers
1/4 iKota quarter quart
% iPhesenti / amaPhesenti percent pourcent, pourcentage(s)
isiBali / iziBali calculator(s) calculatrice(s)