imVelo - la nature

isiZulu English français
umHlabathi / imiHlabathi,
inHlabathi / izinHlabathi
earth, ground, soil la terre, le sol
umDongwe, uDongwe clay l'argile
uDaka mud la boue
uThuli / izinTuli dust(s) poussière(s)
isiKhotha / iziKhotha tall grass les herbes hautes
uTshani grass l'herbe
uTshani obomile, iHoyi hay
straw
le foin
la paille
isiTshalo / iziThsalo plant(s) plante(s)
root la racine
leaf la feuille
iMbali / iziMbali flower(s) fleur(s)
ujikanelanga sunflower le tournesol
iRoza / amaRoza rose(s) "
isiHlahla / iziHlahla tree(s) arbre(s)
umuThi wamaPulangwe pine tree le pin
umuThi / imiThi wood [material] le bois
uKhuni / izinKuni firewood le bois de chauffage
iHlathi / amaHlathi forest(s) forêt(s)
iPaki park le parc
umLilo fire
conflagration
le feu
l'incendie
intuthu, umusi smoke la fumée
umLotha ash la cendre
intabamlilo volcano le volcan
iNtaba / iziNtaba mountain(s) montagne(s)
iGquma / amaGquma hill(s) colline(s)
umGede / imiGede,
umThanda / imiThanda
cave(s) caverne(s), grotte(s)
isiGodi valley la vallée
idamu dam le barrage
waterfall la chute d'eau,
la cascade
iChibi / amaChibi lake(s) lac(s)
isiZiba / iziZiba pond(s) étang(s)
isiHlamba / iziHlamba,
iXhaphozi / amaXhaphozi
swamp, marsh(es) marais, marécage(s)
plain la plaine
meadow, grassland la prairie, le pré
pasture le pâturage
inSimu / amaSimu field(s) champ(s)

windmill
watermill
le moulin à vent
le moulin à eau
water well le puits
iBhuloho bridge le pont
umFula river la rivière, le fleuve
uLwandle ocean l'océan
uLwandle sea la mer
seaweed l'algue, le varech
(sea)wave la vague
foam l'écume
steam, vapor la vapeur
isiQhingi / iziQhingi island(s) île(s)
iBhishi beach la plage
ugwadule desert le désert
la dune
isiHlabathi sand le sable
iTshe eliyimbulunga
amaTshe ayimbulunga
pebble(s) galet(s)
iTshe / amaTshe stone(s) pierre(s)
iDwala / amaDwala rock(s) roche(s), rocher(s)
iTshe leMabula, uMabule marble le marbre
iDayimane / amaDayimane diamond(s) diamant(s)
iRubhi ruby le rubis
iTshe elinombala
oluhlaza okwesibhakabhaka
sapphire le saphir
emerald l'émeraude
amber l'ambre
jet le jais
iLahle / amaLahle coal le charbon
i-Oyili, uWoyela oil, petroleum le pétrole
iGesi / amaGesi gas le gaz
iNsimbi / iziNsimbi metal
iron
le métal
le fer
iThini / amaThini tin l'étain
umThofu lead le plomb
isiTili / iziTili steel l'acier
iSiliva silver l'argent
iThusi, iKhopha
iBhulonze
copper
 
le cuivre
le bronze
iGolide gold l'or
umGodi / imiGodi mine(s) "
umSebenzi wasemGodini
abaSebenzi basemGodini
miner(s) mineur(s)