imVelo - la nature

isiZulu English français
umHlabathi / imiHlabathi,
inHlabathi / izinHlabathi
earth, ground, soil la terre, le sol
umDongwe, uDongwe clay l'argile
uDaka mud la boue
uThuli / izinTuli dust(s) poussière(s)
isiKhotha / iziKhotha tall grass les herbes hautes
uTshani grass l'herbe
uTshani obomile hay, straw le foin, la paille
isiTshalo / iziThsalo plant(s) plante(s)
iMbali / iziMbali flower(s) fleur(s)
uJikanelanga / oJikanelanga sunflower(s) tournesol(s)
iRoza / amaRoza rose(s) "
isiHlahla / iziHlahla tree(s) arbre(s)
iPhayini / amaPhayini pine(s) pin(s)
iHlathi / amaHlathi forest(s) forêt(s)
iPaki / amaPaki park(s) parc(s)
umuThi / (imiThi) wood, timber le bois
uKhuni / (izinKuni) firewood le bois de chauffage
uMacishumlilo / oMacishumlilo firefighter(s) pompier(s)
umLilo / imiLilo fire feu(x)
inTuthu / izinTuthu,
uMusi
smoke fumée(s)
umLotha ash(es) cendre(s)
inTabamlilo / izinTabamlilo volcano(es) volcan(s)
inTaba / izinTaba mountain(s) montagne(s)
iGquma / amaGquma hill(s) colline(s)
umGede / imiGede,
umThanda / imiThanda
cave(s) grotte(s), caverne(s)
isiGodi / iziGodi valley(s) vallée(s)
iDamu / amaDamu dam(s) barrage(s)
iChibi / amaChibi lake(s) lac(s)
isiZiba / iziZiba pond(s) étang(s)
isiHlamba / iziHlamba,
iXhaphozi / amaXhaphozi
swamp, marsh(es) marais, marécage(s)
iGceke / amaGceke plain(s) plaine(s)
imFunda / (izimFunda),
umShiya / (imiShiya)
meadow, grassland la prairie, le pré
iDlelo / (amaDlelo),
iThafa / (amaThafa)
pasture le pâturage
inSimu / amaSimu field(s) champ(s)
umThombo / imiThombo water well(s) le/les puits
iBhuloho / amaBhuloho bridge(s) pont(s)
umFula / imiFula river(s) rivière(s), fleuve(s)
uLwandle / (iziLwandle) sea, ocean la mer, l'océan
iGagasi / amaGagasi,
iZa / amaZa
sea wave(s) vague(s)
isiTimu / iziTimu,
uMusi
steam, vapor vapeur(s)
isiQhingi / iziQhingi island(s) île(s)
iBhishi / amaBhishi beach(es) plage(s)
uGwadule / izinGwadule desert(s) désert(s)
isiHlabathi / (iziHlabathi) sand le sable
iTshe eliYimbulunga
/ amaTshe aYimbulunga
pebble(s) galet(s)
iTshe / amaTshe stone(s) pierre(s)
iDwala / amaDwala rock(s) roche(s), rocher(s)
iTshana eliYigugu
/ amaTshana aYigugu
gemstone(s) pierre(s) précieuse(s)
iDayimane / amaDayimane diamond(s) diamant(s)
iLahle / (amaLahle) coal le charbon
uWoyela, i-Oyili oil, (petroleum) le pétrole
iGesi / amaGesi gas(es) le/les gaz
inSimbi / izinSimbi iron, metal(s) le fer, le métal / les métaux
iThini / (amaThini) tin l'étain
umThofu lead le plomb
uThayela / oThayela,
uZingi / oZingi
zinc le zinc
isiTili / (iziTili) steel l'acier
i-Aluminiyamu aluminum l'aluminium
iThusi copper le cuivre
iBhulonze le bronze
iSiliva silver l'argent
iGolide gold l'or
iYureniyamu l'uranium
umGodi / imiGodi mine(s) "
umSebenzi wasemGodini
/ abaSebenzi basemGodini
miner(s) mineur(s)