iNdlwana - hut - la hutte

iNdlu / iziNdlu - house(s) - maison(s)

isiZulu English français
umLimi / abaLimi gardener(s) jardinier(s)
inGadi / izinGadi garden(s) jardin(s)
inGadi yemiFino vegetable garden le (jardin) potager
iGceke / amaGceke yard(s), courtyard(s) cour(s)
uThango / izinTango fence(s), hedge(s) clôture(s), barrière(s)
isiFanekiso / iziFanekiso sculpture(s), statue(s) "
umThombo / imiThombo fountain(s) fontaine(s)
iZiko / amaZiko fireplace(s) foyer(s)
uShimula chimney la cheminée
uPhahla roof le toit
iTheresi terrace la terrasse
iFasitela / amaFasitela,
iWindi / amaWindi
window(s) fenêtre(s)
uBonda / izimBonda,
uDonga / izinDonga,
umThangala / imiThangala
wall(s) mur(s)
umNyango / imiNyango doorway, entrance entrée(s)
isiValo / iziValo,
isiCabha / iziCabha
door(s) porte(s)
inGidi / izinGidi lock(s) serrure(s)
isiKhiye / iziKhiye,
isiHluthulelo / iziHluthulelo
key(s) clé(s), clef(s)
isiKhwelo / iziKhwelo,
isiTezi / iziTezi
stairway / stairs escalier(s)
umFanekiso / imiFanekiso painting(s) peinture(s), tableau(x)
uMabonakude / oMabonakude,
iThelevishini / amaThelevishini
television(s) télévision(s)
iLediyo, iRediyo / amaLediyo, amaRediyo,
umSakazo / imiSakazo
radio(s) "
iKamelo / amaKamelo room(s) salle(s), pièce(s)
iKamelo lokuHlala living-room la salle de séjour
iKamelo lokuLala bedroom la chambre
umBhede / imiBhede bed(s) lit(s)
ikhaphethe carpet le tapis
iLambu lamp la lampe
isiBane, isiBani / iziBane, iziBani
iKhandlela / amaKhandlela
candle(s) bougie(s)
chandelle(s)
iDosha / amaDosha matchbox(es) boîte(s) d'allumettes
isitofu stove le poêle [chauffage]
iKhishi kitchen la cuisine
uHHavini oven le four
iFriji
isenzaqhwa
"fridge"
freezer
le "frigo"
le congélateur
uSinki / oSinki sink(s) évier(s), lavabo(s)
uMpompi / oMpompi,
iMpompi / iziMpompi
tap(s), faucet(s) robinet(s)
iKamelo lokuDlela,
iNdlu yokuDlela
dining-room la salle à manger
iTafula / amaTafula table(s) "
inDwangu yeTafula tablecloth la nappe
inDwangu yokuziSula napkin la serviette
iBhentshisi / amaBhentshisi bench(es) banc(s)
isiTulo / iziTulo stool(s) tabouret(s)
isiHlalo / iziHlalo chair(s) chaise(s)
isiHlalo/isiTulo esikhulu armchair le fauteuil
uSofa / oSofa sofa(s), couch(es) canapé(s), divan(s)
iKamelo lokuGeza,
iNdlu yokuGeza
bathroom la salle de bain
uBhavu / oBhavu bath(s) bain(s)
uBheseni, uBhesini / oBheseni, oBhesini bathtub(s) baignoire(s)
iShawa shower la douche
iThawula towel la serviette (de bain)
iNsipho soap le savon
ishampu shampoo le "shampooing"
iReyiza razor le rasoir
iKamu
iBhulashi leZinwele
comb
hairbrush
le peigne
la brosse à cheveux
isi!X!ubho toothbrush la brosse à dents
umuThi wokhuxubha toothpaste le dentifrice
iLipstiki lipstick le rouge à lèvres
isiBuko mirror le miroir
amakha perfume le parfum
iThoyilethi / amaThoyilethi,
isiThuvi / iziThuvi,
iNdlu yaNgasese
toilet les toilettes, W.C.
iThoyiletPhepha toilet paper le papier toilettes
umGqomo weziBi
imiGqomo yeziBi
dustbin(s), trash can(s) poubelle(s)
iBhakede / amaBhakede bucket(s), pail(s) seau(x)
umShanelo / imiShanelo,
umShayelo / imiShayelo
broom(s) balai(s)
umShini oMunca/oDonsa uDoti vacuum cleaner l'aspirateur
umShini wokuGeza iziTsha dishwasher le lave-vaisselle
umShini wokuGeza
imiShini yokuGeza
washing machine(s) le(s) lave-linge
i-ayini clothing iron le fer à repasser