inDlwana / izinDlwana - hut(s) - hutte(s)

inDlu / izinDlu - house(s) - maison(s)

isiZulu English français
umLimi / abaLimi gardener(s) jardinier(s)
inGadi / izinGadi garden(s) jardin(s)
inGadi yemiFino vegetable garden le (jardin) potager
iGceke / amaGceke yard(s), courtyard(s) cour(s)
uThango / izinTango fence(s), hedge(s) clôture(s), barrière(s)
isiFanekiso / iziFanekiso sculpture(s), statue(s) "
umThombo / imiThombo fountain(s) fontaine(s)
iZiko / amaZiko fireplace(s) foyer(s)
uShimula / oShimula chimney(s) cheminée(s)
uPhahla / izimPahla roof(s) toit(s)
iTheresi terrace la terrasse
iFasitela / amaFasitela,
iWindi / amaWindi
window(s) fenêtre(s)
uBonda / izimBonda,
uDonga / izinDonga,
umThangala / imiThangala
wall(s) mur(s)
umNyango / imiNyango doorway, entrance entrée(s)
isiValo / iziValo,
isiCabha / iziCabha
door(s) porte(s)
inGidi / izinGidi lock(s) serrure(s)
isiKhiye / iziKhiye,
isiHluthulelo / iziHluthulelo
key(s) clé(s), clef(s)
isiKhwelo / iziKhwelo,
isiTezi / iziTezi
stairway / stairs escalier(s)
iLifti / amaLifti lift(s), elevator(s) ascenseur(s)
umFanekiso / imiFanekiso painting(s) peinture(s), tableau(x)
uMabonakude / oMabonakude,
iThelevishini / amaThelevishini
television(s) télévision(s)
iLediyo / amaLediyo,
iRediyo / amaRediyo,
umSakazo / imiSakazo
radio(s) "
iKamelo / amaKamelo room(s) salle(s), pièce(s)
iKamelo lokuHlala living room la salle de séjour
iKamelo lokuLala bedroom la chambre
umBhede / imiBhede bed(s) lit(s)
iKhaphethe / amaKhaphethe carpet(s), rug(s) le/les tapis
isiBane / iziBane,
isiBani / iziBani
iKhandlela / amaKhandlela
lamp(s), candle(s) lampe(s), bougie(s)
iDosha / amaDosha matchbox(es) boîte(s) d'allumettes
uMentshisi / oMentshisi match(es) allumette(s)
isiTofu / iziTofu stove(s) poêle(s)
iKhishi / (amaKhishi) kitchen la cuisine
uHhavini / oHhavini oven(s) four(s)
iFriji / (amaFriji) fridge le "frigo", réfrigérateur
isEnzaqhwa / (izEnzaqhwa) freezer le congélateur
uSinki / oSinki sink(s) évier(s), lavabo(s)
umPompi / omPompi,
imPompi / izimPompi
tap(s), faucet(s) robinet(s)
iKamelo lokuDlela,
inDlu yokuDlela
dining room la salle à manger
iTafula / amaTafula table(s) "
inDwangu yeTafula tablecloth la nappe
iBhentshisi / amaBhentshisi bench(es) banc(s)
isiTulo / iziTulo stool(s) tabouret(s)
isiHlalo / iziHlalo chair(s) chaise(s)
isiHlalo/isiTulo esiKhulu armchair le fauteuil
uSofa / oSofa sofa(s), couch(es) canapé(s), divan(s)
iKamelo lokuGeza,
inDlu yokuGeza
bathroom la salle de bain
uBhavu / oBhavu bath(s) bain(s)
uBhesini / oBhesini bathtub(s) baignoire(s)
iShawa / amaShawa shower(s) douche(s)
iThawula / amaThawula towel(s) serviette(s) de bain
inSipho / (izinSipho) soap le savon
iShampu / (amaShampu) shampoo le shampooing
imPuco / izimPuco razor(s) rasoir(s)
iKhamu / amaKhamu comb(s) peigne(s)
iBhulashi lezinWele
/ amaBhulashi ezinWele
hairbrush(es) brosse(s) à cheveux
isiXubho / iziXubho toothbrush(es) brosse(s) à dents
umuThi wamaZinyo toothpaste le dentifrice
iLipstiki lipstick le rouge à lèvres
isiBuko / iziBuko mirror(s) miroir(s)
amakha perfume le parfum
iThoyilethi / amaThoyilethi,
isiThuvi / iziThuvi,
inDlu yaNgasese
toilet les toilettes, les W.C.
iThoyiletPhepha toilet paper le papier toilettes
umGqomo weziBi
/ imiGqomo yeziBi
dustbin(s), trash can(s) poubelle(s)
iBhakede / amaBhakede bucket(s), pail(s) seau(x)
umShanelo / imiShanelo,
umShayelo / imiShayelo
broom(s) balai(s)
umShini oMunca/oDonsa uDoti vacuum cleaner l'aspirateur
umShini wokuGeza iziTsha dishwasher le lave-vaisselle
umShini wokuGeza
/ imiShini yokuGeza
washing machine(s) le(s) lave-linge
i-Ayini flat iron le fer à repasser