umFino / imiFino, iVeji / amaVeji
vegetable - légume(s)

isiZulu English français
iHebhu / amaHebhu aromatic herbs les fines herbes
uGaliki garlic l'ail
u-Anyanisi / o-Anyanisi onion(s) oignon(s)
iKhowe / amaKhowe mushroom(s) champignon(s)
isiPinashi spinach les épinards
iSaladi / amaSaladi

uLetisi / oLetisi
salad(s)

lettuce(s)
salade(s)

laitue(s)
iKlabishi / amaKlabishi cabbage(s) chou(x)
uKhalifulawa / oKhalifulawa cauliflower(s) chou-fleur(s)
uBhrokholi / oBhrokholi broccoli(s) brocoli(s)
iKhukhamba / amaKhukhamba,
unsolozi / onsolozi
cucumber(s) concombre(s)
uPhepha / oPhepha sweet/bell pepper(s) poivron(s)
uPelepele / oPelepele hot/chili pepper(s) piment(s)
iThanga / amaThanga pumpkin(s) citrouille(s)
uBhontshisi / oBhontshisi bean(s) haricot(s)
umMbila corn, maize le maïs
iRayisi / (amaRayisi),
iLayisi / (amaLayisi)
rice le riz
iZambane / amaZambane potato(es) pomme(s) de terre
uBhatata / oBhatata sweet potato(es) patate(s) douce(s)
ama-Chips "French fries" les frites
isaQathe / izaQathe,
uKherothi / oKherothi,
iKhalothi / amaKhalothi
carrot(s) carotte(s)
uTamatisi / oTamatisi tomato(es) tomate(s)
uKwatapheya / oKwatapheya avocado(s) avocat(s)
amaBele sorghum le sorgho