izinSuku zeViki
days of the week - les jours de la semaine

isiZulu English français
uMsombuluko Monday lundi
uLwesibili Tuesday mardi
uLwesithathu Wednesday mercredi
uLwesine Thursday jeudi
uLwesihlanu Friday vendredi
uMgqibelo Saturday samedi
iSonto Sunday dimanche