Zulu (in Kwazulu Natal) - zoulou

izinGubo - clothes - les habits, vêtements

isiZulu English français
iziBuko, amaGilazi
iziBuko zeLanga
glasses
sunglasses
les lunettes
... de soleil
isiGqoko / iziGqoko hat(s) chapeau(x)
iBhonethe / amaBhonethe bonnet(s) "
iJazi / amaJazi coat(s) manteau(x)
iJazi lemVula
/ amaJazi emVula
raincoat(s) imperméable(s)
iBhantshi / amaBhantshi jacket(s) veste(s)
uThayi / (oThayi) necktie, tie la cravate
iBhulawozi / amaBhulawozi blouse(s) chemisier(s)
iHembe / amaHembe,
iHhembe / amaHhembe
shirt(s) chemise(s)
isiKibha / iziKibha T-shirt(s) "Tee-shirt(s)"
iBhulukwe / amaBhulukwe trousers, pants pantalon(s)
isiKhindi / iziKhindi pair of shorts le "short"
isiK(h)ethi skirt la jupe
iLokwe / amaLokwe,
iRokwe / amaRokwe
dress(es) robe(s)
uShekazi / oShekazi plastic bag(s) sac(s) en plastique
isiKhwama / iziKhwama bag(s) sac(s)
isiKhwama seMali wallet, purse le porte-monnaie
umGexo / imiGexo,
umLengiso / imiLengiso
necklace(s) collier(s)
iCici / amaCici earring(s) boucle(s) d'oreille(s)
inDandatho / izinDandatho ring(s) bague(s), anneau(x)
isiGalo / iziGalo bracelet(s) "
iSongo / amaSongo metal armlet(s) bracelet(s) en métal
iSokisi / amaSokisi sock(s) chaussette(s)
isiCathulo / iziCathulo shoe(s) chaussure(s)
umKhandi weziCathulo shoemaker, cobbler le cordonnier


inDwangu / izinDwangu
cloth, fabrics - le textile / les tissus

isiZulu English français
umSiki / (abaSiki) tailor le tailleur
umThungi / (abaThungi) seamster, sewer le couturier
umThungikazi / (abaThungikazi) seamstress, dressmaker la couturière
uGampokwe / (oGampokwe) cotton le coton
uVolo, iWuli
/ (oVolo, amaWuli)
wool la laine
isiKhumba / (iziKhumba) leather le cuir, la peau