ezezwe - geography - la géographie

isiZulu English français
iPhethelo / amaPhethelo,
umNcele / imiNcele,
umKhawulo / imiKhawulo
frontier(s) frontière(s)
iFulegi / amaFulegi flag(s) drapeau(x)
iZwe / amaZwe country / countries le/les pays
isiqongo capital (city) la capitale
iDolobha / amaDolobha
iThawini / amaThawini
city / cities
town(s)
ville(s)
iNingizimu Afrika South Africa l'Afrique du Sud
KwaZulu-Natal " "
Kapa Cape Town Le Cap
Yurophu l'Europe
Fulantsi la France
umoNgameli / (aboNgameli),
umeNgameli / (abeNgameli)
president le président
uHulumeni / (oHulumeni) government le gouvernement
umHlali / abaHlali dweller, inhabitant(s) habitant(s)
umLungu / abeLungu white man/men homme(s) blanc(s)
umHumushi / abaHumushi translator(s) traducteur(s)


isiZulu English français
iNyakatho North le Nord
iNingizimu South le Sud
iMpumalanga East l'Est
iNtshonalanga West l'Ouest
iKhampasi compass la boussole
iBalazwe / amaBalazwe,
iMephu / amaMephu
map(s) carte(s)


inDawo / izinDawo
location - lieu(x)

isiZulu English français
phezulu, enhla up haut
phansi down bas
ubunxele, ukunxele
kwesobunxele, kwesokunxele
left
on the left
gauche
à gauche
ubunene, ukudla
kwesobunene, kwesokudla
right
on the right
droite
à droite
qondile straight tout droit
iPhakathi / amaPhakathi center, middle le centre, le milieu
phakathi kwa- between entre
lapha here ici
khona, laphaya there là, là-bas
eduze near près, proche
kude far loin, lointain