isiThelo / iziThelo - fruit(s)

isiZulu English français
iHhabhula / amaHhabhula,
i-Aphula / ama-Aphula
apple(s) pomme(s)
iPheya / amaPheya pear(s) poire(s)
uPulamu / oPulamu plum(s) prune(s)
iPentshisi / amaPentshisi peach(es) pêche(s)
iBhilikosi / amaBhilikosi apricot(s) abricot(s)
iWolintshi / amaWolintshi orange(s) "
uLamula / oLamula lemon(s) citron(s)
iKhabe / amaKhabe watermelon(s) pastèque(s)
iStrobheri / amaStrobheri strawberry / strawberries fraise(s)
iGilebhisi / amaGilebhisi grapes raisin(s)
uPhayinaphu / oPhayinaphu pineapple(s) l'ananas / les ananas
uBhanana / oBhanana banana(s) banane(s)
uKhova / oKhova wild banana(s) banane(s) sauvage(s)
uMango mango la mangue
uGwava / (oGwava) guava la goyave
uPhopho / (oPhopho) pawpaw, papaya la papaye