umNdeni / (imiNdeni), uSapho / (izinSapho)
family - la famille

isiZulu English français
umKhaya family member le membre
de la famille
uBabamkhulu / oBabamkhulu grandfather(s) grand(s)-père(s)
uGogo / oGogo grandmother(s) grand(s)-mère(s)
uMkhulu / oMkhulu grandparent(s) grand(s)-parent(s)
uBaba
uYihlo
uYise, uBabakhe
my father, dad
your ...
his, her ...
mon père, papa
ton ...
son ...
uMama, uMame
uNyoko
uNina
mother, mom
your ...
his, her ...
la mère, maman
ton ...
son ...
umZali / abaZali parent(s) "
umZala / abaZala cousin(s) "
uBabomkhulu, uBabomncane
uMalume
paternal uncle
maternal uncle
l'oncle paternel
l'oncle maternel
uBabekazi
uMamkhulu, uMamncane, uMalumekazi
paternal aunt
maternal aunt
la tante paternelle
la tante maternelle
u-Anti aunt la tante
isiHlobo / iziHlobo,
umHlobo / imiHlobo
relative(s) parent(s) proche(s)
umuNtu / abaNtu human being(s) être(s) humain(s)
inDoda / amaDoda man / men homme(s)
umFazi / abaFazi woman / women femme(s)
umYeni, (umKhwenyana) husband l'époux, le mari
inkosikazi / unkosikazi wife, spouse l'épouse
inDodana / amaDodana son(s) fils
inDodakazi / amaDodakazi daughter(s) fille(s) de
umFana / abaFana boy(s) garçon(s)
iNtombazane / amaNtombazane,
iNtombazana / amaNtombazana
girl(s) fille(s)
uBhuti / oBhuti brother(s) frère(s)
umFowethu / abaFowethu my brother(s) mon frère / mes frères
uDade / oDade,
uSisi / oSisi
sister(s) sœur(s)
uDadewethu / oDadewethu my sister(s) ma sœur / mes sœurs
iWele / amaWele,
iPhahla / amaPhahla
twin(s) jumeau(x)
umNtwana / abaNtwana child / children enfant(s)
iNgane / iziNgane baby / babies bébé(s)
umZanyana nanny la "nounou"
iSoka / amaSoka,
i-Owu / ama-Owu [slang / vulg.]
boyfriend(s) petit(s)-ami(s)
inTombi / izinTombi,
iTsheri / amaTsheri
girlfriend(s) petite(s)-amie(s)
umNgane / abaNgane friend(s) ami(s)
isiTha / iziTha enemy / enemies ennemi(s)
isiMenywa / iziMenywa guest(s) invité(s)
umVakasheli / abaVakasheli,
umHambeli / abaHambeli
visitor(s) visiteur(s)
uMakhelwane / oMakhelwane neighbor(s) voisin(s)