umNdeni - family - la famille

isiZulu English français
uBabamkhulu / oBabamkhulu grandfather(s) grand(s)-père(s)
uGogo / oGogo grandmother(s) grand(s)-mère(s)
uMkhulu / oMkhulu grandparent(s) grand(s)-parent(s)
uBaba father, dad le père, papa
uMama mother, mom la mère, maman
umZali / abaZali parent(s) "
umZala / abaZala cousin(s) "
uMalume uncle l'oncle
u-Anti aunt la tante
isiHlobo / iziHlobo,
umHlobo / imiHlobo
relative(s) parent(s) proche(s)
umuNtu / abaNtu human being(s) être(s) humain(s)
inDoda / amaDoda man / men homme(s)
umFazi / abaFazi woman / women femme(s)
umYeni husband l'époux, le mari
inkosikazi / unkosikazi wife l'épouse
inDodana / amaDodana son(s) fils
inDodakazi / amaDodakazi daughter(s) fille(s) de
umFana / abaFana boy(s) garçon(s)
iNtombazane / amaNtombazane,
iNtombazana / amaNtombazana
girl(s) fille(s)
uBhuti / oBhuti brother(s) frère(s)
umFowethu / abaFowethu my brother(s) mon frère / mes frères
uDade / oDade , uSisi / oSisi sister(s) sœur(s)
uDadewethu / oDadewethu my sister(s) ma sœur / mes sœurs
iWele / amaWele,
iPhahla / amaPhahla
twin(s) jumeau(x)
umNtwana / abaNtwana child / children enfant(s)
iNgane / iziNgane baby / babies bébé(s)
umzanyana nanny la "nounou"
iSoka
iNtombi
boyfriend
girlfriend
le petit-ami
la petite-amie
umNgane / abaNgane friend(s) ami(s)
isiTha / iziTha enemy / enemies ennemi(s)
isiMenywa / iziMenywa guest(s) invité(s)
isiVakashi / iziVakashi, umVakasheli / abaVakasheli visitor(s) visiteur(s)
uMakhelwane / oMakhelwane neighbour(s) voisin(s)