umZimba / (imiZimba)
body - le corps

isiZulu English français
umJuluko / (imiJuluko) sweat,
perspiration
la sueur,
la transpiration
isiKhumba / (iziKhumba) skin la peau
uBoya body hair poil(s)
unWele / izinWele hair cheveu(x)
iKhanda head la tête
isiPhongo forehead le front
uBuchopho brain le cerveau, (la cervelle)
inGqondo / izinGqondo mind pensée(s)
uMoya spirit l'esprit
umPhefumulo / (imiPhefumulo) soul l'âme
iPhupho / amaPhupho dream(s) rêve(s)
isiFiso / iziFiso wish(es) souhait(s)
uBuSo face le visage
iShiya / amaShiya eyebrow(s) sourcil(s)
uKhophe / izinKhophe eyelash(es) cil(s)
iso / amehlo eye(s) l'œil / les yeux
unYembezi / izinYembezi tear(s) larme(s)
indlebe / izindlebe ear(s) oreille(s)
isiGonogono earwax le cérumen
iKhala / (amaKhala) nose le nez
amaDevu mustaches les moustaches
inTshebe / (izinTshebe) beard la barbe
isiHlathi / iziHlathi cheek(s) joue(s)
udebe / izindebe lip(s) lèvre(s)
umLomo / (imiLomo) mouth la bouche
uLimi / (iziLimi) tongue la langue
amathe saliva la salive
iZinyo / amaZinyo tooth / teeth dent(s)
inSini / izinSini gingiva / gums gencive(s)
umHlathi / imiHlathi jawbone / jaws mâchoire(s)
isiLevu / (iziLevu) chin le menton
inTamo / (izinTamo) neck le cou
umPhimbo / (imiPhimbo) throat la gorge
umSundulo / (imiSundulo) nape of the neck la nuque
isiFuba / (iziFuba) chest la poitrine
iBele / amaBele breast(s) sein(s)
inHliziyo / (izinHliziyo) heart le cœur
umThambo / imiThambo artery / veins l'artère / les veines
iGazi / (amaGazi) blood le sang
iPhaphu / amaPhaphu,
iBhakubha / amaBhakubha
lung(s) poumon(s)
isiSu / (iziSu) belly, stomach le ventre, l'estomac
iThumbu / amaThumbu intestine(s) intestin(s)
isiBindi / (iziBindi) liver le foie
uBende / (izimBende) spleen la rate
inSo / izinSo kidney(s) rein(s)
isiNye / (iziNye) urinary bladder la vessie urinaire
umchamo,
umThundo / (imiThundo)
l'urine
umSipha / imiSipha muscle(s) "
uGobhozi / (izinGobhozi) skeleton le squelette
umuZwa / imiZwa nerve(s) nerf(s)
inYama / (izinYama) flesh la chair
iThambo / amaThambo bone(s) l'os / les os
umHlane / (imiHlane) back, backbone le dos
iHlombe / (amaHlombe) shoulder l'épaule
inGalo / izinGalo arm(s) le bras / les bras
iKhwapha / (amaKhwapha) armpit, axilla l'aisselle
inDololwane / (izinDololwane) elbow le coude
isiHlakala / (iziHlakala) wrist le poignet
isiBhakela / (iziBhakela) fist le poing
iSandla / iZandla hand(s) main(s)
imPama / (izimPama) palm of the hand la paume de la main
isiThupha / (iziThupha) thumb le pouce
umuNwe / imiNwe finger(s) doigt(s)
uZipho / izinZipho fingernail, nail(s) ongle(s)
uBulili sex le sexe
umThondo / (imiThondo),
iPhobana / (amaPhobana)
penis le pénis, la verge
"uBolo" dick [slang] la "bite" [vulg.]
isiDoda / amaLotha sperm le sperme
isiNene / (iziNene) vagina le vagin
"inKomo / (izinKomo)" pussy [slang] la "chatte" [vulg.]
inHlunu / (izinHlunu) vulva la vulve
isiNqe / iziNqe,
isiBunu / iziBunu
buttock(s) fesse(s)
iThanga / amaThanga thigh(s) cuisse(s)
umLenze / imiLenze leg(s) jambe(s)
iDolo / amaDolo knee(s) genou(x)
isiHluzi / iziHluzi,
isiHluzu / iziHluzu
calf / calves mollet(s)
iQakala / (amaQakala) ankle la cheville
isiThende / (iziThende) heel le talon
inTende / (izinTende) sole of the foot la plante du pied
iSoli / amaSoli shoe sole(s) semelle(s)
unYawo / izinYawo foot / feet pied(s)
uZwane / izinZwane toe(s) orteil(s)


medicine - la médecine

isiZulu English français
imPilo / (izimPilo)
-nempilo
health
healthy
la santé
en bonne santé
isiFo / iziFo disease(s) maladie(s)
-gulay(o) ill, sick malade
uKufa death la mort
i-Ambulensi / ama-Ambulensi ambulance(s) "
isiBhedlela / iziBhedlela hospital(s) l'hôpital / les hôpitaux
iKliniki / amaKliniki clinic(s) clinique(s)
uNesi / oNesi,
umHlengikazi / abaHlengikazi,
umoNgi / aboNgi
nurse(s) infirmière(s)
inYanga / (izinYanga),
uGedla / (izinGedla)
witch doctor, healer le guérisseur
uDokotela / (oDokotela) doctor le "docteur"
umeLaphi / (abeLaphi) physician le médecin
uDokotela wamazinyo dentist le dentiste
uDokotela wokuhlinza surgeon le chirurgien
iKhemisi / (amaKhemisi) chemist's,
pharmacy, drugstore
la pharmacie
umKhemisi / (abaKhemisi) pharmacist le pharmacien
umuThi / imiThi,
iseLapho / izeLapho
medication médicament(s)
iKhambi / amaKhambi medicinal plants les plantes médicinales
iKhondomu / amaKhondomu condom(s) préservatif(s),
capote(s) [pop.]
ingculazi, i-AIDS AIDS le SIDA
iVayirasi / amaVayirasi virus(es) le/les virus
iGciwane / amaGciwane bacterium / bacteria bactérie(s)