isiMo seZulu - weather, climate - le climat

isiZulu English français
umKhathi / (imiKhathi) universe l'univers
inDawo yaNgaphandle,
umKhathi waNgaphandle,
isiKhala saNgaphandle
outer space l'espace
umHlaba / (imiHlaba),
umPhansi / (abaPhansi)
Earth, World la Terre, le Monde
inYanga / (izinYanga) moon la lune
imBasa / izimBasa,
inKanyezi / izinKanyezi
star(s) étoile(s)
iLanga / (amaLanga) sun le soleil
ukuKhanya kweLanga sunshine, light la lumière
iThunzi / amaThunzi,
isiThunzi / iziThunzi
umThunzi / imiThunzi
shadow(s)

shade(s)
ombre(s)
isiBhakabhaka, iZulu
/ (iziBhakabhaka)
sky le ciel
iFu / amaFu,
iYezi / amaYezi
cloud(s) nuage(s)
inKungu / izinKungu fog, mist le brouillard, la brume
uMoya wind, air le vent, l'air
isiPhepho / iziPhepho,
isiVungu / iziVungu,
isiVunguvungu / iziVunguvungu
storm tempête(s)
umDumo / (imiDumo) thunder le tonnerre
unYazi, umBani / imiBani lightning, flash(es) éclair(s)
uThingo lwenKosazana,
uThingo lwenKosikazi
rainbow l'arc-en-ciel
imVula / izimVula rain pluie(s)
iThonsi lwemVula raindrop la goutte de pluie
iQhwabazi / amaQhwabazi raindrop(s) goutte(s) de pluie
isiHlanjana / iziHlanjana shower averse(s)
isiDlidli / iziDlidli,
isiHlambi / iziHlambi
downpour(s) déluge(s)
isambulela / izambulela umbrella(s) parapluie(s)
isiThwathwa / iziThwathwa frost gel(s)
isiChotho hail la grêle
iQhwana / amaQhwana hailstone(s) grêlon(s)
iQhwa / (amaQhwa) snow, ice la neige, la glace


iThempelesha
temperature - la température

isiZulu English français
isiKhukhula / iziKhukhula flood inondation(s)
isoMiso / izoMiso,
uKomisa kweZulu
drought sécheresse(s)
-shisa
-fudumele
to be hot
to be warm
être chaud
-luvivi, -ntukuntuku to be lukewarm être tiède
-banda
-sha
to be cold
to be cool
être froid
être frais
-omile to be dry être sec
-manzi to be humid être humide