isiMo seZulu - weather, climate - le climat

isiZulu English français
umPhansi / imiPhansi World(s) Monde(s)
umHlaba / imiHlaba Earth la Terre
iNyanga moon la lune
iMbasa / iziMbasa,
iNkanyezi / iziNkanyezi
star(s) étoile(s)
iLanga sun le soleil
kweLanga, ukuKhanya sunlight, sunshine la lumière
iThunzi / amaThunzi,
isiThunzi / iziThunzi
umThunzi / imiThunzi
shadow(s)

shade(s)
ombre(s)
uMoya l'air
iZulu sky le ciel
iFu / amaFu,
iYezi / amaYezi
cloud(s) nuage(s)
iNkungu fog le brouillard
umoya wind le vent
isiphepho, isivunguvungu storm la tempête
umdumo thunder le tonnerre
ubani / umbani, unyazi lightning, flash l'éclair
uThingo lweNkosazana rainbow l'arc-en-ciel
iMvula / iziMvula rain(s) pluie(s)
iQhwabazi / amaQhwabazi raindrop(s) goutte(s) de pluie
iThonsi lamanzi
amaThonsi amanzi
water drop(s) goutte(s) d'eau
isAmbulela umbrella le parapluie
isiThwathwa / iziThwathwa frost(s) gel(s)
isiChotho hail la grêle
iQhwana / amaQhwana hailstone(s) grêlon(s)
iQhwa / amaQhwa snow
ice
la neige
la glace


ithempelesha
temperature - la température

isiZulu English français
-shisa
-fudumele
to be hot
to be warm
être chaud
-banda
-sha
to be cold
to be fresh
être froid
être frais