ukuBingelela - greetings - les salutations

isiZulu English français
sawubona [person]
sanibonani [group]
hello, hi bonjour, bonsoir, salut
Unjani ? How are you? Comment vas-tu ?
Ngikhona / Ngiyaphila I am fine Je vais bien
Ungubani ? Who are you? Qui êtes-vous ?
Ngubani igama lakho ? What's your name? Quel est votre nom ?
Igama lami ngu ... My name is ... Mon nom est ...
iGama first name, [word] prénom, [mot]
isiBongo last name, family name nom de famille
uNkosazana miss, madam mademoiselle, madame
uMnumzane mister monsieur
Uneminyaka emingaki ? How old are you? Quel âge avez-vous ?
nivuka njani good morning bonjour
ninjani ngalemini good afternoon (bon après-midi)
sawubona [person]
sanibonani [group]
good evening bonsoir
lala kahle [person]
lalani kahle [group]
good night bonne nuit
sala kahle [person]
salani kahle [group]
goodbye (stay well) au revoir
hamba kahle [person]
hambani kahle [group]
goodbye (go well) au revoir
sobonana / sizobonana see you à la prochaine (fois)
inhlanhla good luck bonne chance
qabula kiss bise, baiser
Ngiyakuthanda I love you Je t'aime
ngiyakucela please s'il te plaît
ngiyabonga/siyabonga (kakhulu) thanks (so much) merci (beaucoup)
ngingathanda with pleasure avec plaisir
ngiyakuhalalisela congratulation félicitation
Uyezwa ? Uyangizwa na ? Do you understand? Vous comprenez ?
Ngiyezwa I understand Je comprends
Angizwa I don't understand Je ne comprends pas
NgingumZulu
NgiyiNgisi / NgiyiFulentshi
I am Zulu
I am English / French
Je suis zoulou
Je suis anglais / français
Ngikhuluma
isiNgisi / isiFulentshi
I speak
English / French
Je parle
anglais / français
Ukhuluma isiZulu ? Do you speak Zulu? Parlez-vous zoulou ?
Kancane A little bit Un petit peu
yebo yes oui
cha! no non
Nxe:se Sorry Désolé
Uxo:lo Pardon "
Ngiya:xo:li:sa Excuse me Excusez-moi