ukuBingelela - greetings - les salutations

isiZulu English français
sawubona [person]
sanibonani [group]
hello, hi bonjour, bonsoir, salut
Unjani ? How are you? Comment vas-tu ?
Ngikhona / Ngiyaphila I am fine Je vais bien
Ungubani ? Who are you? Qui êtes-vous ?
Ngubani iGama lakho ? What's your name? Quel est votre nom ?
iGama lami ngu ... My name is ... Mon nom est ...
iGama first name, [word] prénom, [mot]
isiBongo last name, family name nom de famille
unKosazana miss, madam mademoiselle, madame
umNumzane mister monsieur
uneminYaka eminGaki ? How old are you? Quel âge avez-vous ?
niVuka nJani good morning bonjour
ninJani ngaleMini good afternoon (bon après-midi)
sawuBona [person]
saniBonani [group]
good evening bonsoir
lala kahle [person]
lalani kahle [group]
good night bonne nuit
sala kahle [person]
salani kahle [group]
goodbye (stay well) au revoir
hamba kahle [person]
hambani kahle [group]
goodbye (go well) au revoir
soBonana / sizoBonana see you à la prochaine (fois)
inHlanhla good luck bonne chance
ukwanga the kiss la bise, le baiser
Ngiyakuthanda I love you Je t'aime
ngiyakucela please s'il te plaît
ngiyaBonga/siyaBonga (kakhulu) thanks (so much) merci (beaucoup)
ngingathanda with pleasure avec plaisir
ngiyakuhalalisela congratulation félicitation
uYezwa ? uYangizwa na ? Do you understand? Vous comprenez ?
Ngiyezwa I understand Je comprends
Angizwa I don't understand Je ne comprends pas
NgingumZulu
NgiyiNgisi / NgiyiFulentshi
I am Zulu
I am English / French
Je suis zoulou
Je suis anglais / français
Ngikhuluma
isiNgisi / isiFulentshi
I speak
English / French
Je parle
anglais / français
Ukhuluma isiZulu ? Do you speak Zulu? Parlez-vous zoulou ?
Kancane A little bit Un petit peu
yebo yes oui
cha no non
Nxese Sorry Désolé
uXolo Pardon "
Ngiyaxolisa Excuse me Excusez-moi