isiLwane saSendle / (iziLwane)
wild animal - l'animal sauvage

isiZulu English français
inKawu / izinKawu ape, monkey(s) singe(s)
uPholi / oPholi parrot(s) perroquet(s)
iKhaneli / (amaKhaneli) canary le canari
inTshe / izinTshe ostrich(es) autruche(s)
iBhubesi / amaBhubesi,
imBube / izimBube,
inGonyama / izinGonyama
lion(s) "
inGulule / izinGulule cheetah(s) guépard(s)
inGwe / izinGwe,
isiLo / iziLo
leopard(s) léopard(s)
iHlosi / amaHlosi panther(s) panthère(s)
iThayiga / amaThayiga tiger(s) tigre(s)
iKamela / amaKamela,
iKameli / amaKameli
camel(s) chameau(x)
iDube / amaDube zebra(s) zèbre(s)
inYamazane / izinYamazane antelope(s) antilope(s), gazelle(s)
imPala / izimPala impala(s) "
inDlulamithi / izinDlulamithi giraffe(s) girafe(s)
inDlovu / izinDlovu elephant(s) éléphant(s)
uBhejane / oBhejane rhinoceros / rhinos le/les rhinocéros
imVubu / izimVubu hippopotamus / hippos hippopotame(s)
inGwenya / izinGwenya crocodile(s) "
i-Aligetha / ama-Aligetha alligator(s) "
umLalaphansi / imiLalaphansi kangaroo(s) kangourou(s)


isiLwane sasekhaya
l'animal domestique

isiZulu English français
inJa / izinJa dog(s) chien(s)
iKati / amaKati cat(s) chat(s)
iZinyane leKati
/ amaZinyane eKati
kitten(s) chaton(s)
iGundane / amaGundane,
iGundwane / amaGundwane
mouse / mice la/les souris, rat(s)
imBongolo / izimBongolo,
uDonki / oDonki
ass, donkey(s) âne(s)
inSikazi yembolongo
/ izinSikazi zembolongo
jenny / jennies ânesse(s)
iHhashi / amaHhashi horse(s) le cheval / les chevaux
inSikazi yeHhashi mare la jument
inKonyana yeHhashi
/ izinKonyana zeHhashi
colt, foal(s) poulain(s)
inYathi / izinYathi water buffalo(es) buffle(s)
inKunzi / izinKunzi bull(s) taureau(x)
inKabi / izinKabi bullock, ox / oxen bœuf(s)
inKomo / izinKomo cow(s) vache(s)
iNkonyane / amaNkonyane,
iNkonyana / amaNkonyana
calf / calves veau(x)
inQama / izinQama ram(s) bélier(s)
imVu / izimVu sheep mouton(s)
imVukazi / izimVukazi ewe(s) la/les brebis
imPongo / izimPongo Billy goat(s) bouc(s)
imBuzikazi / izimBuzikazi,
imBuzi / izimBuzi
goat(s) chèvre(s)
inGungumbane / izinGungumbane,
inZenga / izinZenga
porcupine(s) porc(s)-épic(s)
inKunzi yeNgulube / izinKunzi zeNgulube,
inGulube yasendle / izinGulube zasendle
wild boar(s) sanglier(s)
inGulube / izinGulube,
uKotshi / oKotshi
pig(s) porc(s), cochon(s)
iZinyane leNgulube
/ amaZinyane eNgulube
piglet(s) porcelet(s)
uNogwaja / oNogwaja rabbit(s) lapin(s)
umVundla / imiVundla hare(s) lièvre(s)
iVukuzi / amaVukuzi mole(s) taupe(s)
inHloli / izinHloli hedgehog(s) hérisson(s)
inJa yasendle / izinJa zasendle wolf / wolves loup(s)


inYoni / izinYoni
bird(s) - oiseau(x)

isiZulu English français
uKhozi eagle l'aigle
uHele / iziHele,
uHeshane / oHeshane
hawk(s), falcon(s) faucon(s)
iNqe / amaNqe vulture(s) vautour(s)
iJuba / amaJuba dove(s) colombe(s), pigeon(s)
inKwali / izinKwali quail(s) caille(s)
inTendele / izinTendele,
iThendele / amaThendele
pheasant(s), partridge(s) faisan(s), la/les perdrix
iKalikhuni / amaKalikhuni turkey(s) dindon(s), dinde(s)
inKukhu yePigogo
/ izinKukhu zePigogo
peafowl(s), peacock(s) paon(s)
iQhude / amaQhude cock, rooster(s) coq(s)
isiKhukukazi / iziKhukukazi hen(s) poule(s)
iPhuphu / amaPhuphu,
iChwane / amaChwane
chick(s) poussin(s)
iKheji / amaKheji cage(s) "
iDada / amaDada,
iKewu / amaKewu
drake, duck(s) canard(s), cane(s)
iHansi / amaHansi goose / geese oie(s)


isiNambuzane / iziNambuzane,
isiLokazane / iziLokazane
insecte(s)

isiZulu English français
isiLwanyazane / iziLwanyazane bug(s), insect(s) insecte(s)
isiBungu / iziBungu worm(s) ver(s)
umSundu / imiSundu earthworm(s) le lombric
/ les vers de terre
inKume / izinKume,
iShongololo / amaShongololo
centipede(s),
millipede(s)
le/les mille-pattes
umuHlwa / imiHlwa termite(s) "
inTuthane / izinTuthane,
inTuthwane / izinTuthwane
ant(s) fourmi(s)
isiDuli / (iziDuli) anthill la fourmilière
uMagende / oMagende cricket / locusts criquet(s)
inTethe / izinTethe grasshopper(s) sauterelle(s)
imPukane / izimPukane fly / flies mouche(s)
iCimbi / amaCimbi caterpillar(s) chenille(s)
umVemvane / imiVemvane,
uVemvane / izimVemvane
butterfly / butterflies papillon(s)
inZekamanzi / izinZekamanzi,
uZekamanzi / oZekamanzi
dragonfly / dragonflies libellule(s)
uKhanyikhanyi / oKhanyikhanyi firefly / fireflies luciole(s)
inYosi / izinYosi bee(s) abeille(s)
umuVi / imiVi wasp(s), hornet(s) guêpe(s), frelon(s)
uMiyane / oMiyane mosquito(es) moustique(s)
inTwala / izinTwala louse / lice pou(x)
iZenze / amaZenze,
iZeze / amaZeze
flea(s) puce(s)
imBungulu / izimBungulu bedbug(s) punaise(s) de lit
iPhela / amaPhela cockroach(es) cafard(s), blatte(s)
isiCabucabu / iziCabucabu,
uLwembu / iziLwembu
spider(s) araignée(s)
uLembu / iziLembu spider web(s), cobweb(s) toile(s) d'araignée
isiThathabantwana / iziThathabantwana,
isiThwalambiza / iziThwalambiza
praying mantis mante(s) religieuse(s)
uFezela / oFezela scorpion(s) "


inHlanzi / izinHlanzi
fish(es) - poisson(s)

isiZulu English français
inHlanzi yeGolide,
uFishi weGolide
goldfish le poisson rouge
uShaka / oShaka shark(s) requin(s)
iHlengethwa / amaHlengethwa porpoise, dolphin(s) dauphin(s)
umKhomo / imiKhomo whale(s) baleine(s)
iTheketheke / amaTheketheke jellyfish méduse(s)
imBambela / izimBambela,
inGwane / izinGwane
octopus(es), squid(s) pieuvre(s), calmar(s)
isiKhuphashe / iziKhuphashe lobster(s),
crayfish, crawfish
homard(s),
écrevisse(s)
umDambi / imiDambi prawn, shrimp(s) crevette(s)
inKala / izinKala,
inKalankala / izinKalankala,
uNonkala / oNonkala
crab(s) crabe(s)
uFudu / izimFudu turtle(s), tortoise(s) tortue(s)
iKhumba / amaKhumba,
inKumba / izinKumba
seashell(s), shellfish coquillage(s)
umNenke / imiNenke snail(s) escargot(s)
inYoka / izinYoka snake(s) serpent(s)
imFundamo / izimFundamo python(s) "
inTulo / izinTulo lizard(s) lézard(s)
uXamu / oXamu iguana(s) iguane(s)
unWabu / izinWabu chameleon(s) caméléon(s)
iSelesele / amaSelesele toad(s) crapaud(s)
iXoxo / amaXoxo frog(s) grenouille(s)