ukuDla - food - la nourriture

isiZulu English français
iBhulakufesi
isiDlo sasekuseni
breakfast le petit-déjeuner
iLantshi
isiDlo sasemini
lunch le déjeuner
isiDlo sasebusuku dinner, supper le dîner, le souper
-omile to be thirsty avoir soif
-lambile to be hungry avoir faim
Ukuthokozele ukudla ! Good appetite! Bon appétit !

isiZulu English français
inDwangu yokuziSula napkin la serviette
iNabukeni / amaNabukeni napkin(s) serviette(s)
iPleyiti / amaPleyiti,
iPuleti / amaPuleti
plate(s) assiette(s)
uKhezo / izinKezo,
isiPunu / iziPunu
spoon(s) cuillère(s)
imFologo / izimFologo fork(s) fourchette(s)
umMese / imiMese,
uMese / oMese
knife / knives couteau(x)
iBhodlela / amaBhodlela bottle(s) bouteille(s)
inGilazi / izinGilazi,
(iGilazi / amaGilazi)
glass(es) verre(s)
inKomishi / izinKomishi mug, cup(s) tasse(s)
isiTsha / iziTsha bowl(s) bol(s)


isiPhuzo / iziPhuzo
beverage, drink(s) - boisson(s)

isiZulu English français
iSobho / amaSobho soup(s) soupe(s)
amanzi water l'eau
iThonsi lamanzi
/ amaThonsi amanzi
water drop(s) goutte(s) d'eau
uGologo / (oGologo) alcohol, liquor l'alcool, la liqueur
iWayini / amaWayini wine vin(s)
iWayini eliBomvu
iWayini eliMhlophe
red wine
white wine
le vin rouge
le vin blanc
uBhiya / oBhiya beer(s) bière(s)
utshwala, amambawu traditional beer la bière traditionnelle
umHluzi / imiHluzi,
uJusi / oJusi
juice(s) le/les jus
iJusi leziThelo fruit juice le jus de fruit
uKhokho / (oKhokho) cocoa le cacao
uShokolethe / (oShokolethe) chocolate le chocolat
iTiye / (amaTiye) tea le thé
iThibhathi / (amaThibhathi),
iThibhothi / (amaThibhothi)
teapot la théière
iGedlela / (amaGedlela),
iKetela / (amaKetela)
kettle la bouilloire
iKhofi / (amaKhofi) coffee le café
uBisi milk le lait
amasi sour milk le lait fermenté

isiZulu English français
uShizi / oShizi cheese(s) fromage(s)
iBhotela, iPhehlwa butter le beurre
amafutha oil, grease, fat l'huile, la graisse
uVinika / (oVinika) vinegar le vinaigre
uMasitadi mustard la moutarde
isiPayisi / iziPayisi spice(s) épice(s)
uJinja ginger le gingembre
uSawoti, iTswayi salt le sel
iQanda / amaQanda egg(s) œuf(s)
uFulawa / (oFulawa),
impuphu
flour la farine
isinKwa / (izinKwa) bread le pain
iQelebengwana
/ (amaQelebengwana)
fried bread le pain frit
iSendwishi / amaSendwishi,
iSemishi / amaSemishi
sandwich(es) sandwich(s)


iDizethi / amaDizethi - dessert(s)

isiZulu English français
iKhekhe / amaKhekhe cake(s) gâteau(x)
iBhisikidi / amaBhisikidi biscuit(s) "
uPhaya / (oPhaya) pie, tart la tourte, la tarte
u-Ayisikhilimu
/ o-Ayisikhilimu
ice cream glace(s)
uMoba sugar cane la canne à sucre
uShukela sugar le sucre
uJu honey le miel
uJamu / oJamu jam confiture(s)
iSwidi / amaSwidi sweet / candies bonbon(s)
iMeniyu / amaMeniyu menu(s) "
iKhawundi bill l'addition, la note
-biza, -dula expensive cher
-shibhile cheap bon marché
umBhanso, umBhanselo
/ (imiBhanso, imiBhanselo)
tip, gratuity le pourboire